$wpsc_version = 169; white cotton pajama set women's