$wpsc_version = 169; how to install a toilet pan australia